O nama

Dječji vrtić Bambi Sunja

Dječji vrtić u Sunji djeluje od 1974.godine kao područno odjeljenje Dječjeg vrtića Sisak Novi. Kao samostalna ustanova Dječji vrtić Bambi Sunja osnovan je Odlukom Općinskog vijeća Općine Sunja 2. svibnja 1996. godine. Od pedagoške godine 2022./2023. vrtić ima i područni objekt koji se nalazi u prostoru Osnovne škole Sunja na adresi Ljudevita Posavskog 55a, Sunja.

Svoju djelatnost Dječji vrtić ostvaruje u četiri odgojne skupine kroz:

  • jednu odgojnu skupinu za djecu rane dobi (od godinu do tri godine)
  • tri odgojne skupine za djecu predškolske dobi (od tri godine do polaska u osnovnu školu).

Program predškole

  • jedna skupina – djeca godinu dana prije polaska u osnovnu školu

Dječji vrtić Bambi ustrojava i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom rane i predškolske dobi sukladno važećim propisima za ustanove za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Vrtić će kroz planirane programe ostvarivati djelatnost njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, pravilne prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim i aktualnim potrebama djeteta i njegovim interesima i potencijalima. Istodobno će se poštivati individualna prava svakog djeteta i njegove obitelji kao i prava zaposlenika odgojno-obrazovne ustanove. Timskim djelovanjem želimo unaprijediti i razvijati kvalitetniju razinu suradničkih odnosa te i dalje biti organizacija koja uči te koja je u stalnoj želji za promjenom i istraživanju vlastite odgojno-obrazovne prakse.
O kvaliteti odgojno-obrazovnog rada i zadovoljavanju potreba djece brinu se: ravnateljica, pedagoginja, zdravstvena voditeljica, sedam odgojiteljica, računovodstvena djelatnica, kuharica te spremačica.

Naša vizija i misija

Vizija

Dječji vrtić Bambi Sunja vrtić je u kojem se podržava cjelovit razvoj i osobnost svakog djeteta, uvažava njegova kultura i kultura njegove obitelji te osigurava poticajno okruženje za razvoj svih njegovih potencijala.

Misija

Svakom djetetu naše ustanove želimo osigurati cjelovit razvoj njegovih potencijala. Činimo to individualiziranim pristupom svakom djetetu, osiguranjem uvjeta za cjelovit razvoj djetetovih potencijala, poštivanjem interesa i izvornog izraza djeteta.

Upravno vijeće
Tri člana ispred osnivača:
Sandra Gorša – predsjednica upravnog vijeća
Karmela Marković, članica - zamjenica predsjednice upravnog vijeća
Slavica Lončarević, član
Jedan član ispred odgojitelja: Vesna Blažević
Jedan član ispred roditelja: Iva Liković Brleković

Dječji vrtić Bambi Sunja

Matije Gupca 24, 44210 Sunja
telefon: 044/833-163
e-pošta: vrtic.bambi@sunja.hr
info.dvbambisunja@gmail.com
OIB:41698901912
MB: 0139449

bambi podnozje