Upisi

14.6.2022.

Obavijest o rezultatima upisa za novu pedagošku godinu 2022./2023.


Dječji vrtić Bambi Sunja u novoj pedagoškoj godini 2022./2023. provodi upise isključivo putem susatava e-Upisi zbog sudjelovanja u projektu „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“.

Sustavu e-Upisi moći ćete pristupiti u periodu od 12. svibnja 2022. do 20. svibnja 2022. godine (vrijeme prijava) na ovom linku https://vrtici.e-upisi.hr/.  

Pozivamo sve zainteresirane roditelje/skrbnike da za potrebe e-upisa OSIGURAJU PRISTUP SUSTAVU E-GRAĐANI.

Naglašavamo da mogućnost korištenja sustava e-Upisi ne isključuje obavezu roditelja da u jednom trenutku vrtiću koji će dijete pohađati dostavi originalnu dokumentaciju na uvid.

Prije nego što krenete s ispunjavanjem prijave i slanjem putem sustava e-Upisi, preporučamo Vam da pripremite sve podatke i dokumentaciju koju je potrebno priložiti prijavi.

Upisi djece vršit će se za redoviti 10-satni program.

U redoviti program mogu se upisati:

 • djeca koja do zaključno 31. kolovoza tekuće godine navršavaju 12 mjeseci starosti
 • djeca od 12 mjeseci do polaska u školu

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

 • Popunjen zahtjev i inicijalni upitnik
 • Rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
 • Uvjerenje (potvrdu) o prebivalištu djeteta ili presliku osobne iskaznice,
 • Uvjerenje o mjestu prebivališta (potvrdu) ili presliku osobnih iskaznica oba roditelja,
 • Presliku zdravstvene iskaznice te presliku iskaznice imulzije kao dokaz procijepljenosti djeteta sukladno zakonskim propisima
 • Presliku medicinske dokumentacije koja potvrđuje posebnu zdravstvenu potrebu ili teškoću u razvoju djeteta

DOKUMENTI KOJIMA RODITELJI ILI SKRBNICI DOKAZUJU PRAVO PREDNOSTI PRI UPISU

 • za dijete s teškoćama u razvoju – preslika medicinske dokumentacije koja potvrđuje teškoću u razvoju djeteta, rješenje nadležnih ustanova,
 • za dijete hrvatskih branitelja i djeca žrtava i invalida Domovinskog rata – preslika dokumenta koji potvrđuje braniteljski status, rješenje o statusu invalida Domovinskog rata (rješenje nadležne lječničke komisije),
 • za dijete oba zaposlena roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa) ,
 • za dijete samohranog zaposlenog roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima – dokaz o samohranosti: rodni list djeteta list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, dokument kojim se dokazuje dugotrajno liječenje ili izdržavanje kazne zatvora, preslika rješenja o udomiteljstvu,
 • za dijete zaposlenog roditelja iz jednoroditeljske obitelji – dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava ovjerena kod javnog bilježnika),
 • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
 • za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu,
 • za dijete čija su oba roditelja na redovitom školovanju – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju,
 • za dijete čiji su roditelji na redovitom školovanju – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju i
 • za dijete čiji su brat ili sestra polaznici vrtića – evidencija vrtića

U slučaju nedostavljanja traženih dokaza Korisnici usluge ne ostvaruju pravo prednosti po danom kriteriju.
Nakon dovršetka procesa prijava, točnije od 22. svibnja 2022., upisno povjerenstvo u vrtićima pregledat će prijave sukladno traženim dokumentima te prijavljenim prioritetima i izvršiti bodovanje.

U razdoblju od 23.05. do 04.06. roditelji se pozivaju da ponovo pristupe nacionalnoj aplikaciji upisa kako bi provjerili trebaju li dopuniti ičim svoju prijavu/zahtjev.
Radi upoznavanja psiho-fizičkog razvoja vašeg djeteta potrebno je zajedno s djetetom doći na INICIJALNI RAZGOVOR kojeg će provoditi stručni suradnici nakon objave rezultata upisa. O terminu inicijalnog razgovora obavijestit ćemo Vas naknadno.

OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece u dječjem vrtiću odlučuje o zahtjevima na temelju dostavljene dokumentacije.

Rezultati upisa bit će objavljeni pod šifrom zahtjeva najkasnije do 15. lipnja 2022.

 • na oglasnim pločama Dječjeg vrtića Bambi Sunja
 • na internetskoj stranici Dječjeg vrtića Bambi Sunja
 • slanjem Rješenja o upisu poštom na adresu podnositelja zahtjeva.

Roditelj nezadovoljan rezultatom upisa  može izjaviti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića u roku od 15 dana od objave rezultata.
Za moguće nejasnoće roditelji se vrtiću mogu obratiti radnim danom u vremenu od 9,00 do 14,00 sati na tel. 044/833-163, mob. 099/692 9904 ili putem e-maila vrtic.bambi@sunja.hr ili ravnatelj.bambi@gmail.com

KLASA:601-02/22-01/01
URBROJ: 2176-75-01-22-03
Sunja, 02.05.2022. godine